Decoration to mitigate the heat.

POR ALEXIA | 3 November, 2018